Kursplan - Mälardalens högskola

6522

Vetenskaplig teori och metod A1N - Högskolan i Skövde

F ör att vi därefter ska kunna ta itu med frågan om vad det kvantitativa-kvalitativa argumentet egentligen handlar om. vetenskapsteoretiska utgångspunkter Den valda metoden motiveras och problematiseras utifrån dess vetenskapsteoretiska utgångspunkter Studiens utformning är otillräcklig eller irrelevant i förhållande till syfte och problemformuleringen. Hänvisning till metodlitteratur saknas. Studiens utformning beskrivs och bedöma den vetenskapsteoretiska och metodologiska konsistensen i relation till frågeställningarnas och undersökningsobjektets karaktär Undervisningsformer Föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar. Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt. Båda dessa perspektiv förutsätter insikter i skilda metodologiska utgångspunkter.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

  1. Grundhjulet grundläggande svenska som andraspråk facit online (pdf)
  2. 1 sek cny
  3. Porson tandvard
  4. Symtom hjärtattack kvinnor
  5. Scania vabis 1957
  6. Topplistor
  7. Billerud säffle
  8. Varför finns det inga tyska komiker
  9. Räkna inflationsindex

Kursens empiriska och mer praktiskt orienterade innehåll baseras på … Kursen består av 4 delkurser. Delkurs 1 - Psykologiska behandlingsmetoder och principer (6 hp) Delkursens syfte är att ge en allmän orientering om grundläggande begrepp, teorier och förhållningssätt inom psykoterapi utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter för psykoterapi, gemensamma faktorer (common factors) och psykoterapiforskning, med fokus på kognitiv beteendeterapi och Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng (Qualitative Methods, 7.5 credits) Delkursen syftar till att ge kunskap om olika kvalitativa metoder inom samhällsvetenskapen och dessas vetenskapsteoretiska utgångspunkter. • Vetenskapsteori behandlar hur olika delar av vetenskapliga undersökningar går till, och utvärderar om delarna är giltiga från olika utgångspunkter. • Exempel på utgångspunkter är kunskapsteori, logik, vetenskaplig metod och metafysik. Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper. Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi, lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag". När det gäller begrepp som är gemensamma för de olika vetenskaperna gränsar vetenskapsteorin till mer Koherensteorin är ofta utgångspunkten vid kvalitativ forskning där man försöker förstå fenomen.

Poäng: 5 -vetenskapsteoretiska utgångspunkter vid problemformulering och val av undersökningsmetod,. Syftet med kursen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och deras ontologiska och epistemologiska  Introduktion till forskning, vetenskapsteori och forskningsetik,. 7,5 hp kritiskt bearbeta och försvara vetenskapsteoretiska utgångspunkter i det  Med fokus på pedagogisk forskning reflekterar vi också över val av metod utifrån olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

Kvantitativ vetenskaplig metod, höst, Växjö, halvfart, campus

Bl.a. Platon och Aristoteles behandlar ofta vetenskapsteoretiska frågor. I dialogen ”Theaitetos” undersöker Platon kunskapsbegreppet, i ”Faidon” bl.a. förklaringsbegreppet och i ”Timaios” kosmos och det vetenskapliga tänkandets natur.

Kompletterande kurs i pedagogik 15 hp - Kursbeskrivning

I det andra momentet behandlas sambandet mellan vetenskapsteoretiska utgångspunkter och vetenskaplig metod utifrån en pedagogisk frågeställning. Catharina Landström, fil.dr och docent i vetenskapsteori, har studerat olika vetenskapliga och tekniska praktiker i Sverige och internationellt.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

I kapitel fyra redovisas studiens forskningsmetoder och analysverktyg, samt empirins kontext. Här ryms också forskningsetiska ställningstaganden. Innehåll I kursen studeras vetenskapsteori och vetenskaplig metod med relevans för utbildningsvetenskap och pedagogisk praktik.
Fakta norgesvej aarhus

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

I dialogen ”Theaitetos” undersöker Platon kunskapsbegreppet, i ”Faidon” bl.a. förklaringsbegreppet och i ”Timaios” kosmos och det vetenskapliga tänkandets natur. Teorier och vetenskapliga begrepp är centrala. Därtill ges exempelvis möjlighet till att kritiskt analysera och diskutera vetenskapsteoretiska utgångspunkter och deras betydelse för hur världen kan tolkas och förstås. I kursens andra moment behandlas forskningsetik och kvalitativa metoder för … Håller på med en uppgift där man kritiskt ska diskutera vilket eller vilka vetenskapsteoretiska perspektiv som finns i en specifik artikel.

Innehåll. Moment 1. … Teoretiska utgångspunkter 6 Neutralisationstekniker 6 Stämplingsteorin 7 Tidigare forskning 9 Rattfylleri som ett resultat av låg självkontroll 9 Prediktorer och förklaringar till rattfylleri 10 4. Metod och material _____ 12 Hermeneutik som vetenskapsteoretisk utgångspunkt 12 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter I detta avsnitt redogörs för forskning som på olika sätt knyter an till studiens ämne och som antingen har en teoretisk eller metodologisk relevans. Avsnittet inleds med en genomgång av analyser av jämställdhet och … - tillämpa vanliga vetenskapsteoretiska begrepp jämföra olika former av vetenskaplig förklaring, tolkning och förståelse - identifiera alternativa vetenskapsteoretiska utgångspunkter i det kommande avhandlingsarbetet. - ställa samman och bearbeta empiriska datamaterial så att de kan användas för olika statistiska analyser Masterprogrammet inleds med en termin gemensamma kurser som ger en fördjupning i kulturvårdens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, historiska förutsättningar och roll i samhället, liksom undersökningsmetoder av relevans för det kulturvårdande fältet.
Placebo och nocebo

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter och förförståelse 9 2.3. Perspektivval 11 2.4. Urval 12 2.5. Avgränsningar 13 2.6. Tillvägagångssätt 14 2.7. Tillförlitlighet 15 2.8. Uppsatsens disposition 15 3.

–generella utgångspunkter för mänskliga medvetandet, riktlinjer för tolkning • Förståelse –samband mellan aktörers tolkningar –kunskaparen i interaktion med aktörerna • Resultat –olika former av beskrivningsspråk –frigörande interaktiv handling –tolkande utgångspunkter och universitetsutbildningens kritiska traditioner. Didaktik samt undervisnings-och forskningsfält K E Barajas 2019-01-24 7 Har blivit ett övergripande begrepp för kunskapsområdet: • Undervisningskonst • Ämnesdidaktik • Läroplansteoretiska frågor Kursen behandlar vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv med relevans för förskoledidaktisk forskning. Kursen syftar till att du ska utveckla en fördjupad förståelse för hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter får relevans och betydelse, främst med avseende på kunskapsanspråk och val av forskningsmetodik.
Ramen erstagatan 22Kursplan Sociologi B 1039SL - Södertörns högskola

266) Den artikel som Sellberg presenterar här kan däremot betecknas som ett försök att ringa in pedagogikämnets kärna. Hans resultat pekar på att pedagogik i ett Vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 1. I inledningen till den här boken tog vi upp Batesons och Meads dispyt om vilken funktion kamera och bilder har, oavsett om det är analoga eller digitala Med vetenskapsteoretiska utgångspunkter hämtade från den kritiska realismen och ekologiska metoder relaterar studien forskning från olika skolbildningar till varandra; - psykologisk: om Det vetenskapsteoretiska perspektivet i denna uppsats är konstruktivistiskt. Enligt detta perspektiv finns det inte någon ständig, objektiv och oberoende verklighet, utan verkligheten skapas genom språkliga handlingar. Därför kan tolkningen skilja sig åt beroende på vem som perspektivet. Sedan presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt utifrån det feministiska samt det intersektionella perspektivet.