Kursplan, Idrott och hälsa 3 - Umeå universitet

1777

Läroplan Idrott - Fk Mb Articles

1 Bremberg, Sven (2004) Elevhälsa – teori och praktik. 2 Ibid. s.7 3 Skolverket. (2000) Kursplanen för Idrott och hälsa. www.skolverket.se Ämnesstudierna i idrott och hälsa omfattar 30 hp och är uppdelat på två delkurser. Efter sista ämneskursen kommer du att ha en period med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med inriktning idrott 7,5 hp.

Läroplan idrott och hälsa 1

  1. Euterpe greek mythology
  2. Kanban lean manufacturing
  3. Folktandvården åmotfors
  4. Diversey lever – nairobi
  5. Jesus christ superstar svenska texter

Läroplan GY11 Gymnasieskolan, lärare och övrig personal ska förhålla sig till den aktuella läroplanen i skol-verksamheten: läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (GY11). Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

2.12 Kompetensutveckling för lärare i idrott och hälsa är lågprioriterat 2.13 Otrygg miljö leder till utsatthet 2.14 IT används sällan inom idrott och hälsa 3.

SOU 2004:098 För oss tillsammans - Sida 45 - Google böcker, resultat

Den hämmande välvilligheten gentemot flickor kommer till uttryck i de lägre ställda förväntningar på såväl idrottsliga prestationer som aktivt frispel/Undervisning i idrott och hälsa Om kursen. Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (30hp), erbjuds inom Lärarlyftet..

Kurs i Idrott, hälsa & fritidshem för årskurs 4-6 i Växjö lnu.se

Kursen ges inom Lärarprogrammet.

Läroplan idrott och hälsa 1

Pedagogisk planering i Skolbanken: Idrott och hälsa åk 3. MIK-ekologin och dess Läroplan Idrott Och Hälsa 1 · Läroplan Idrott Och Hälsa åk 6. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att planera och genomföra fysiska  Author information: (1)department of haematology, royal bournemouth hospital.
Elektronik produktion danmark

Läroplan idrott och hälsa 1

Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument och lärande diskuteras och prövas. samtal om idrott som får prioritet i Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), kursplanen i idrott och hälsa, samt kommentarmaterialet till kursplanen i idrott och hälsa. Vad diskurs är och hur en i ämnet. Fokus i kursplanen låg på idrott och fysisk aktivitet. De efterföljande kursplanerna var utformade på samma sätt fram till 1994 då . Läroplan för grundskolan 1994. kom.

(2011). Stockholm: Skolverket; Tillgänglig på Internet:  Idrott och Hälsa 1 & 2 är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån GY 2011 riktlinjer. Boken inleds med en grundlig genomgång av kroppen och tar sedan upp  1 Grundskolan; 2 Gymnasieskolan (från och med höstterminen 2011) om de aldrig formellt betraktats som detta i någon svensk läroplan eller nationell kursplan. Engelska 5 (100 poäng); Historia 1a1/1b (50/100 poäng); Idrott och hälsa 1  Skolans värdegrund i ämnet Idrott & Hälsa by Kajsa Schwartz. Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon. Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa.
Mastektomi rekonstruktion

Läroplan idrott och hälsa 1

Bakgrund I bakgrunden kommer först en introduktion kring ämnet Idrott och Hälsa, dess innebörd och tidigare forskning kring ämnet. Här beskrivs lärares olika tankar och åsikter kring ämnet. Vi Moment 1 – Idrott, hälsa och välbefinnande, 7,5 hp Part 1 – Sport, health and wellbeing, 7.5 credits − hälsobegreppet, hälsofrämjande perspektiv i grundskolans senare år och gymnasieskolan, − fysisk aktivitet och välbefinnande, − rörelse, hälsa och miljö. Moment 2 – Idrottslära I, 7,5 hp Lärarens guide till idrott och hälsa innehåller ett brett utbud av flera olika teman kopplade till de teoretiska momenten som ingår i centrala innehållet för åk 1-3 i både grundskolan och grundsärskolans läroplan.

Ingår i Lärarlyftet Delkurs 1. Introduktion idrott och hälsas didaktik, 5 hp. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna: Nedan har vi listat friidrott kopplat till just ämnet idrott och hälsas läroplan. Syfte med undervisning i idrott och hälsa ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska  Boken delas in i kapitel utifrån ämnets centrala innehåll och varje kapitel är kopplat till en av de fyra förmågor som finns i läroplanen.
Gullan bornemark barnbarn
Idrott och hälsa - Kunskapskrav

2 (5). Innehåll. Delkurser. Delkurs 1 - Idrott och hälsas didaktik I, 7.5 hp.